Eiropas Savienības pārstāvja ziņojums par ANO Deklarāciju par pamattautu tiesībām

 

Eiropas Savienības pārstāves (Annes Koistinenas) ziņojums par ANO Deklarāciju par pamattautu tiesībām ANO Ekspertu mehānisma par pamattautu tiesībām 7. sesijā (2014. gada 7. – 11. jūlijā Ženēvā, Šveicē).

Anne Koistinena ir ANO biroja Pastāvīgās Eiropas Savienības delegācijas, kā arī citu Ženēvas starptautisko organizāciju dalībniece.

(Pāreja uz ES Pastāvīgās delegācijas tīmekļa vietni Ženēvā)

_______________________

ES pārstāvja ziņojuma fragmenti, kas ir visaktuālākie Latvijas krievvalodīgajai pamattautai:

.....Ekspertu mehānisma pamattautu tiesībām (EMPTT) ir nozīmīgs forums par pamattautu jautājumiem, un tā ieguldījumam Cilvēktiesību padomes darbībā ir liela vērtība. Mēs augsti vērtējam trīs ANO atslēgstruktūru, proti, ANO Speciālā ziņotāja par pamattautu tiesībām, EMPTT un Regulārā foruma, savstarpējo papildināšanos un ciešo sadarbību, kuru mērķis ir ar pamattautām saistīto jautājumu risināšana, un mēs visdažādākajos veidos atbalstām viņu kopējās pūles......

(ES) Mēs atkārtoti paziņojam par to, ka atbalstām Apvienoto Nāciju Organizācijas 2007. gada Deklarāciju par pamattautu tiesībām, kas ir kļuvusi par nozīmīgu pavērsienu visiem mums – gan dalībvalstīm, gan tieši pamattautām.

(ES) Mēs atbalstām visus centienus, kas vērsti uz Deklarācijā norādīto mērķu sasniegšanu, tādējādi pilnībā atzīstot pamattautu tiesības.

_______________________

Zemāk ir pilns Ziņojuma teksts

_______________________

Eiropas Savienība

 

APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS

CILVĒKTIESĪBU PADOME

 

Ekspertu mehānisma 7. sesija par pamattautu tiesībām

(2014. gada 7. – 11. jūlijā)

 

7. punkts – ANO Deklarācija par pamattautu tiesībām

 

Ziņojums Eiropas Savienības vārdā

 

Ženēvā, 2014. gada 9. jūlijā

 

- LŪDZAM SALĪDZINĀT AR MUTISKO TEKSTU –

 

ANO CILVĒKTIESĪBU PADOME

 

Ekspertu mehānisma 7. sesija par pamattautu tiesībām

7. punkts – ANO Deklarācija par pamattautu tiesībām

 

ES ziņojums

 

Man ir tas gods uzstāties Eiropas Savienības vārdā.

Mums ir prieks uzstāties Ekspertu mehānisma 7. sesijā par pamattautu tiesībām (EMPTT), kuras gaitai mēs sekojām ar lielu interesi, un esam pārliecināti, ka uz tās rezultātu pamata Cilvēktiesību padomei tiks iesniegti atbilstoši ieteikumi un priekšmetiskas rekomendācijas. EMPTT ir nozīmīgs forums par pamattautu jautājumiem, un tā ieguldījumam Cilvēktiesību padomes darbībā ir liela vērtība. Mēs augsti vērtējam trīs ANO atslēgstruktūru, proti, ANO Speciālā ziņotāja par pamattautu tiesībām, EMPTT un Regulārā foruma, savstarpējo papildināšanos un ciešo sadarbību, kuru mērķis ir ar pamattautām saistīto jautājumu risināšana, un mēs visdažādākajos veidos atbalstām viņu kopējās pūles.

Tāpat mēs paužam gandarījumu par iesniegto apkopojumu ar valstu un pamattautu atbildēm uz jautājumiem par praktizētajiem pasākumiem un stratēģijām, kas vērstas uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācijas par pamattautu tiesībām mērķu sasniegšanu.Mēs atkārtoti paziņojam par to, ka atbalstām Apvienoto Nāciju Organizācijas 2007. gada Deklarāciju par pamattautu tiesībām, kas ir kļuvusi par nozīmīgu pavērsienu visiem mums – gan dalībvalstīm, gan tieši pamattautām.Kā jau iepriekš minēju, tas vēlreiz apstiprina to, ko Deklarācija ir svarīgs instruments cilvēktiesību ievērošanas veicināšanai. Tomēr jāatzīmē, ka šīs Deklarācijas īstenošana ir atkarīga no noteiktas apņemšanās sasniegt tajā minētos mērķus un no pastāvīgas virzīšanās uz tiem.Mēs atbalstām visus centienus, kas vērsti uz Deklarācijā norādīto mērķu sasniegšanu, tādējādi pilnībā atzīstot pamattautu tiesības.

Cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošana ir galvenie ES principi, un tās globālais rīcības plāns ietver sevī cīņu ar diskrimināciju un tās pilnīgu izskaušanu. 2012. gadā pieņemtā ES Stratēģiskā programma un rīcības plāns kārtējo reizi apliecina ES strikto apņemšanos aizsargāt pamattautu tiesības, jo īpaši saistot to ar cīņu pret diskrimināciju. ES apzinās, cik reizēm smags ir pamattautu tiesību aizstāvju stāvoklis, kā arī to, ka daudzās valstīs viņi ir pakļauti represijām.

ES ir iekļāvusi sadarbību un palīdzību pamattautām kā sastāvdaļu tās plašākajā attīstības programmā. ES turpina atbalstīt sabiedriskās organizācijas, kas nodarbojas ar pamattautu jautājumiem, jo īpaši ar Eiropas Demokrātijas un Cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) starpniecību. Papildus dažādu projektu vietējai finansēšanai, EIDHR ir palīdzējis Starptautiskajai darba organizācijai īstenot Konvenciju Nr. 169 par pamattautām un tautām ar ciltsveida dzīvesveidu tajās valstīs, kuras ir to ratificējušas. Turklāt ES atbalsta sabiedriskos projektus, kurus apvieno EIDHR tēma „Diskriminācijas pret pamattautām apkarošana”.

Noslēgumā mēs pievienojamies mūsu kolēģu viedoklim, uzsverot to, cik svarīgi ir veiksmīgi noorganizēt Vispasaules konferenci. Esam pārliecināti, kas tas būs nozīmīgs ieguldījums pamattautu tiesību realizēšanā un ANO Deklarācijas par pamattautu tiesībām īstenošanā, un ES arī turpmāk konstruktīvi piedalīsies diskusijās, kas saistītas ar Vispasaules konferenci par pamattautām.

________________________