Informācija par Latvijas krievvalodīgās pamattautas asociāciju

 

Pilns organizācijas nosaukums ir „Mūsdienu Latvijas teritoriju apdzīvojošās krievvalodīgās pamattautas asociācija“ (AKORNLV). Šī organizācija tika dibināta 2012. gada 17. decembrī biedrības „Latvijas Krievu kopiena“ ietvaros (kā tās struktūrvienība saskaņa ar LKK statūtu). 2013. gada 18. oktobrī Latvijas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta biedrība ar tādu pašu (jēgas ziņā) nosaukumu latviešu valodā „MŪSDIENU LATVIJAS TERITORIJU APDZĪVOJOŠĀS KRIEVVALODĪGĀS PAMATTAUTAS ASOCIĀCIJA“ (Ассоциация коренного русскоязычного народа населяющего территорию современной Латвии), reģistrācijas numurs 40008216092. Šis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums ir iepriekš minētās LKK struktūrvienības tiesību pārņēmējs.

AKORNLV darbības pamatveidi ir:

- piedalīšanās vēsturiskā un kultūras mantojuma atdzimšanā, saglabāšanā un popularizēšanā visos iespējamos veidos Latvijas teritorijā, tajā skaitā vecticībnieku, pareizticīgo, katoļu, luterāņu, jūdu un citu tradicionālo reliģisko kopienu atdzimšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

- normatīvu un tiesisku pamattautas skarošu dokumentu, kas izstrādāti dažādās starptautiskās organizācijās, tajā skaitā Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrā, popularizēšana, izplatīšana un izskaidrošana visām ieinteresētajām Latvijas un ārzemju personām un organizācijām.

- pamattautu tiesību aizstāvēšanā Latvijā un ārpus tās starptautiskajā līmenī.

- pamattautu interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana Latvijā un ārpus tās starptautiskajā līmenī.

AKORNLV ir bezpeļņas biedrība. Atbalstīt AKORNLV darbību var, pārskaitot ziedojumu organizācijas norēķinu kontā.

Tīmekļa vietnes AKORNLV apraksts

Tīmekļa vietnes (AKORNLV) sadaļā "Termina „Latvijas krievvalodīgā pamattauta" sniegts zinātnisks (filoloģisks, vēsturisks) termina „Latvijas krievvalodīgā pamattauta“ pamatojums. Bez tam šajā sadaļā, pamatojoties uz starptautiskiem tiesiskiem normatīviem, tiek pierādīts tas fakts, ka „Krievvalodīgā pamattauta“ apdzīvo mūsdienu Latvijas teritoriju. Taču ar parastu aprēķinu palīdzību (ņemot par pamatu oficiālos datus) tiek noteikts aptuvens krievvalodīgās pamattautas pārstāvju skaits (140 000 cilvēku vai 8% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita), kas apdzīvo mūsdienu Latvijas teritoriju.

Sadaļā "Latvijas krievvalodīgās pamattautas vēsture" ir iekļauti vēsturiski dokumenti un izklāstīti vēsturiski fakti, kas pārliecinoši pierāda, ka krievvalodīgie cilvēki (krievvalodīgā pamattauta, kas sastāv no vairāku mazākumtautību pārstāvjiem, kurus apvieno krievu valoda) vairāk nekā 300 gadus ir dzīvojuši mūsdienu Latvijas teritorijā uz oficiāliem, likumīgiem, starptautiski noteiktiem pamatiem kā saimnieki (kā pamattauta).

AKORNLV tīmekļa vietnē ir pieejama ANO starptautiski tiesiski normatīvā dokumentācija, kas veltīta pamattautām un konkrēti – to tiesībām, ANO vecākās specializētās iestādes – Starptautiskās darba organizācijas – Konvencija Nr. 169 par pamattautām un ANO Deklarācija par pamattautu tiesībām. Šajos dokumentos ir izceltas vietas (teikumu daļas, teikumi, rindkopas), kas ir īpaši aktuālas mūsdienu Latvijas teritoriju apdzīvojošajai krievvalodīgajai pamattautai un, mūsuprāt, tieši to skarošas. Konkrēti, SDO/ANO Konvencijas Nr. 169 1. sadaļas 1. panta 1b. punktā un 2. punktā sniegta starptautiski pieņemtā termina „pamattauta“ definīcija un aprakstīts pamatkritērijs, kas nosaka tādu cilvēku grupu, kā „pamattauta“. Starptautiski noteiktās Latvijas krievvalodīgās pamattautas tiesības ir izklāstītas ANO Deklarācijā par pamattautu tiesībām.. Lai augstāk minētā Konvencija Nr. 169 (kur arī ir noteiktas pamattautu tiesības) stātos spēkā kādā valstī, tā noteiktajā kārtībā jāratificē šajā valstī, taču ANO Deklarācija par pamattautu tiesībām (kā arī ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija) nav speciāli jāratificē, lai tā tiktu obligāti izpildīta.

Lai iepazīstinātu ieinteresētos ar Eiropas Savienības pozīciju (attieksmi) pret Deklarāciju, AKORNLV tīmekļa vietnē ir iekļauts Eiropas Savienības pārstāves ziņojums par ANO Deklarāciju par pamattautu tiesībām. Šajā Ziņojumā runa ir par to, ka ES atbalsta (piekrīt) ANO Deklarāciju par pamattautu tiesībām un iesaka ES locekļiem veikt ieguldījumu viņu pūļu aktivizēšanai, lai nodrošinātu pilnīgu pamattautu tiesību ievērošanu (kas noteiktas ANO Deklarācijā par pamattautu tiesībām).

Kā cienīgu neatlaidīgas darbības piemēru savu (pamattautas) tiesību aizstāvēšanas jomā starptautiskajā līmenī (tajā skaitā ANO) var minēt rezultātu, ko spējuši sasniegt (panākt) sāmu pamattautas pārstāvji. Informācija par šo pieredzi ir pieejama sadaļā "Ārzemju pieredze: Sāmu pamattautas piemērs". Jo īpaši zīmīgi ir tas, ka neskatoties uz sāmu skaitu (Somijā), t. i. 6 – 8 tūkstoši cilvēku, šai tautai ir savs Sāmu Parlaments Somijā, kas no juridiskā viedokļa ir īpaša Somijas Tieslietu ministrijas vienība, kas, savukārt, ir patstāvīgs publisko tiesību subjekts ar savu vadošo orgānu, kā arī ar grāmatvedības un audita dienestu. Turklāt Sāmu Parlaments pats sadala valsts izsniegtos līdzekļus, kas sastāda aptuveni 1 miljonu eiro gadā. Izdevumu pamatposteņi: kultūra, izglītība, sociālā un medicīniskā aprūpe.

_____________________________